• ચાઇનીઝ એક્રેલોનિટ્રિલ (AN) સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો

  ચાઇનીઝ એક્રેલોનિટ્રિલ (AN) સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને

  US $1142/ ટન
 • ચાઇનીઝ પોલીકાર્બોનેટ (PC) સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો

  ચાઇનીઝ પોલીકાર્બોનેટ (PC) સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને

  US $2,823/ ટન
 • ચાઇનીઝ પેટ્રોલિયમ રેઝિન સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો

  ચાઇનીઝ પેટ્રોલિયમ રેઝિન સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને મા

  નેગોશિએબલ
 • ચાઇનીઝ એક્રેલોનિટ્રિલ બ્યુટાડીન સ્ટાયરીન કોપોલિમર્સ (એબીએસ) સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો

  ચાઇનીઝ એક્રેલોનિટ્રિલ બ્યુટાડીન સ્ટાયરીન કોપોલિમર્સ

  US $1,755/ ટન
 • ચાઇનીઝ ફિનોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ રેઝિન સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો

  ચાઇનીઝ ફિનોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ રેઝિન સપ્લાયર્સ, વેપાર

  નેગોશિએબલ
 • ચાઇનીઝ ફેનોલિક ઇપોક્સી રેઝિન સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો

  ચાઇનીઝ ફેનોલિક ઇપોક્સી રેઝિન સપ્લાયર્સ, ટ્રેડર્સ, એ

  US $3,419/ ટન
 • પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ (PVC) CAS 9002-86-2 ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને ઓછી કિંમત

  પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ (PVC) CAS 9002-86-2 ઉચ્ચ ગુણવત્તા

  નેગોશિએબલ
 • ચાઇનીઝ બ્યુટીલ્ડગ્લાયકોલ (BDO) સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો

  ચાઇનીઝ બ્યુટીલ્ડગ્લાયકોલ (બીડીઓ) સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને

  US $5,039/ ટન
 • ચાઇનીઝ ટોલ્યુએન ડાયસોસાયનેટ (TDI) સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો

  ચાઇનીઝ ટોલ્યુએન ડાયસોસાયનેટ (TDI) સપ્લાયર્સ, ટ્રેડ

  US $2,835/ ટન
 • ચાઇનીઝ પોલિઇથિલિન ટેરેફ્થાલેટ (PET) સપ્લાયર્સ, વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો

  ચાઇનીઝ પોલિઇથિલિન ટેરેફ્થાલેટ (PET) સપ્લાયર્સ

  નેગોશિએબલ